KTWG | Karen Teacher Working Group - News

လံာ္ဖးဒီးကုိသရ၃္တလ၊တပွဲzဒီးထံရူ ၊္ကီ ၊္သဲးတ ၊္ထံ၃္တအိ၃္ဘ၃္အဃိ ကဲထီ၃္တ ၊္ကီတ ၊္ခဲလ၊ တ ၊္ကသိ၃္လိကညီလံာ္အဂီ ၊္Read more ►

International Scholars ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားThe University of British Columbia (UBC) ၏ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ကမ ၻာကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ႏုိင္မည့္စြမ္းရည္မ်ားကို ပုိင္ဆုိင္ထားၾကပါသည္။ ၎တုိ ့သည္ ျမွင့္မားေသာ Academic စြမ္းရည္ကုိ ေအာင္ျမင္ထားၾကျပီး ထူးျခားေသာ သင္ရုိးျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သရုပ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကျပီး မိမိတုိ ့၏ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးတြင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ထားၾကပါသည္။ ႏို္င္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ား အစီအစဥ္ အေၾကာင္း အဆင့္ျမွင့္တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ကမ ၻာ့အသိအမွတ္ျပဳဘြဲ ့ဒီဂရီတစ္ခုကုိ ရယူလိုက္ပါ။ UBC ၏ ဘြဲ ့ဒီဂဂရီတစ္ခုသည္ ကမ ၻာေပၚရွိ အားလုံးအတြက္ တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကီးမားေသာေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားကြန္ယက္တြင္လည္း ပါ၀င္ခြင့္ရလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမ ၻာ့အထက္ျမက္ဆုံးေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ... Read more ►

ဖတ္စာအုပ္မ်ား မလုံေလာက္မႈ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမလုံေလာက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵမရွိျခင္းသည္ ကရင္စာေပသင္ၾကားျခင္းအတြက္ အဟန္ ့အတားျဖစ္ေစကရင္ျပည္နယ္တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးမွ ကရင္ဘာသာစကားႏွင့္စာေပသင္ၾကားမႈအား ေက်ာင္းမ်ားမွာ သင္ၾကားခြင့္မရေအာင္ ဟန္ ့တားပိတ္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအား ေ၀ဖန္ေျပာဆုိလုိက္ပါသည္။ “ဒီႏွစ္အတြက္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား မထုတ္ရေသးပါဘူး။ ေက်ာင္းအုပ္အခ်ိဳ ့ဟာ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္မ်ားထိခုိက္သြားမွာကို စုိးရိမ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားျခင္းကို အလုိမရွိၾကပါဘူး။ အခ်ိဳ ့ေက်ာင္းေတြမွာ ကရင္စာေပကို ေလ့လာခ်င္ၾကတ့ဲေက်ာင္းသားေတြရွိေပမဲ့ သူတုိ ့ကို သင္ဖုိ ့ဆရာေတြမရွိပါဘူး။ သင္ၾကားႏုိင္တဲ့ဆရာေတြက ကရင္မရွိတဲ့ရြာေတြကို ေျပာင္းေရႊ ့ခံထားရပါတယ္” လုိ ့ ကရင္ျပည္နယ္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေစာေအးျမက ေျပာဆုိသြားပါသည္။ ”လူမ်ိဳးေပါင္းစုံရွိတဲ့ေက်ာင္းေတြမွာ ကရင္စာသင္တဲ့ အခ်ိန္ရဖုိ ့လက္ေတြ ့မွာ အေတာ္ေလးခက္ခဲပါတယ္၊ တခ်ိန္တည္းမွာ ျမိဳ ့ေပၚက မိဘေတြက သူတုိ ့ကေလးကို ကရင္စာဖတ္ဖုိ ့၊ ကရင္လုိေျပာဖုိ ့တိုက္တြန္းေလ့မရိွၾကပါဘူး” လုိ ့ေစာေအးျမကဆက္ေျပာပါတယ္။ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမွ ... Read more ►

KTWG Appreciate Letter on ‘World Teacher Day’ (Burmese Version)Read more ►

KTWG Recognition Letter on ‘World Teacher Day’Read more ►

ဟီ၃္ခိ၃္ဒီဖ်၊၃္ကိုသရ၃္မု ၊္နံzဟဲကဲထီ၃္သးအဂ့ ၊္Read more ►

World Teachers’ Day ကမ ၻာ့ဆရာမ်ားေန ့ကုလသမဂၢ ကမ ၻာ့ဆရာမ်ားေန ့ကို အရည္ေသြးျမွင့္ ပညာေရးအား အဆင့္ဆင့္မွ ပံ့ပုိးသင္ၾကားၾကေသာ ဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑အား ဂုဏ္ျပဳေသာ အေနျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ဤသုိ ့ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားမႈေၾကာင့္ ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားမွာ သင္ယူေလ့လာမႈ၌ပါ၀င္ခြင့္ရၾကျပီး မိမိတုိ ့၏ ေဒသခံလူမႈအဖဲြ ့အစည္းႏွင့္ ကမ ၻာ့လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအား အက်ိဳးျပဳႏုိင္ရန္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။   Teachers are recognized for their contributions to society on World Teachers' Day ဆရာမ်ားေန ့တြင္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအား အက်ိဳးျပဳ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဆရာမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။ လူေတြဘာလုပ္ၾကပါသလဲ? ေအာက္တုိဘာလ ၅ ရက္ေန ့ႏွင့္ ထုိေန ့၀န္းက်င္တြင္ ကမ ... Read more ►

တ ။္ဃိထံသ့ဥ္ညါ က်ိာ္လ၊တ ၊္ၾက၊းသိဥ္လိအီzဖဲတီzပူzRead more ►

ဟီဥ္ခိဥ္ဒီဖ်၊ဥ္ ပွzထူလံzဖိအမု ၊္နံz အတ ၊္စံဥ္စိzဂံ ၊္ထံးRead more ►

အျပည္ျပည္ဆုိင္ ကမ ၻာ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေန ့၏ ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန ့ ျပဌာန္းခ်က္ အမွတ္ ၄၉/၂၁၄ အရ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန ့အား အျပည္ျပည္ဆုိင္ ကမ ၻာ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေန ့အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ ့အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္မည့္ ေကာ္မရွင္ခဲြျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢ လုပ္ရွားမႈအဖဲြ ့၏ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းျဖစ္သည့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၉ အား ဂုဏ္ျပဳသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အား အျပည္ျပည္ဆုိင္ ကမ ၻာ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွစ္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ... Read more ►