ဟီဥ္ခိဥ္ဒီဖ်၊ဥ္ ပွzထူလံzဖိအမု ၊္နံz အတ ၊္စံဥ္စိzဂံ ၊္ထံး