International Scholars ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ား

The University of British Columbia (UBC) ၏ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ကမ ၻာကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ႏုိင္မည့္စြမ္းရည္မ်ားကို ပုိင္ဆုိင္ထားၾကပါသည္။ ၎တုိ ့သည္ ျမွင့္မားေသာ Academic စြမ္းရည္ကုိ ေအာင္ျမင္ထားၾကျပီး ထူးျခားေသာ သင္ရုိးျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သရုပ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကျပီး မိမိတုိ ့၏ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးတြင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ထားၾကပါသည္။

ႏို္င္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ား အစီအစဥ္ အေၾကာင္း

အဆင့္ျမွင့္တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ကမ ၻာ့အသိအမွတ္ျပဳဘြဲ ့ဒီဂရီတစ္ခုကုိ ရယူလိုက္ပါ။

UBC ၏ ဘြဲ ့ဒီဂဂရီတစ္ခုသည္ ကမ ၻာေပၚရွိ အားလုံးအတြက္ တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကီးမားေသာေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားကြန္ယက္တြင္လည္း ပါ၀င္ခြင့္ရလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကမ ၻာ့အထက္ျမက္ဆုံးေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပညာသင္ျခင္း

ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနနဲ ့စိတ္အားထက္သန္ရွိျပီး ပံ့ပုိးကူညီၾကေသာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ အတူပါ၀င္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုးႏွင့္အထက္ျမက္ဆုံးေက်ာင္းသားမ်ားၾကားမွာ ပညာသင္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ ့၏ မတူကြဲျပားေသာအျမင္မ်ား၊ စိတ္ပုိင္းျဖတ္မႈရွိထားေသာ ပါ၀င္မႈလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ဆန္းသစ္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ UBC ႏွင့္ ကမ​ ၻာ့ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းကို ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေစမွာျဖစ္ပါသည္။

သင့္ဘြဲ ့့၏ အျမင့္ဆုံးအဆင့္အထိ အသုံးခ်ပါ။

UBC ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားတစ္ဦးေနျဖင့္ သင္၏ တကၠသုိလ္အေတြ ့အၾကံဳအား မ်ားျပားျဖစ္ေပၚေစမည့္စာသင္ခန္းအတြင္းအျပင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 • ျပည္ပပညာသင္ေက်ာင္းသားဖလွယ္မႈအစီအစဥ္မွ ဖြံ ့ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသို ့ေခၚေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ေဒသခံႏုိင္ငံရွိ က်န္းမာေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ လူမႈအေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ပညာေရး ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ ့ျဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းခြင့္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • ရပ္ရြာအေျချပဳလက္ေတြ ့သင္ယူေလ့လာမႈ စီမံကိန္းမ်ားသည္ သင္စိတ္၀င္စားေသာ Academic စြမ္းရည္မ်ားကို ေဒသခံ (သို ့မဟုတ္) ကမ ၻာ့လူမႈအဖဲြ ့အစည္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ ကူညီမႈေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • စေန၊ တနဂၤေႏြ အပန္းေျဖမႈတစ္ခုသည္ သင္၏ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး တခ်ိန္တည္းတြင္ သင့္အေနျဖင့္ ေနာက္ႏွစ္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျပီး သင့္ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • သင္၏ ပထမႏွစ္တေလွ်ာက္ ေရးဆြဲထားေသာ အခ်ိန္ဇယားအရ သင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ လူမႈအဖဲြ ့အစည္း တုိးတက္မႈ၊ လုပ္ငန္းအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ကြန္ယက္ခ်ိပ္ဆက္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို သင္တန္းစဥ္မ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးသြားပါမည္။
 • သင္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းပရ၀ဏ္အတြင္းရွိ ဆုခ်ီးျမွင့္ေသာအဖြဲ ့ႏွင့္ ကူညီဆက္သြယ္ေပးရန္ ၾကိဳဆုိလက္ခံျခင္းႏွင့္ အျခားအခမ္းအနားမ်ားကို တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးက်င္းပသြားးပါမည္။

Dedicated advising and support

ေပးဆပ္မႈ စိတ္သေဘာထားရွိေသာ အၾကံဳေပးမႈႏွင့္ ပ့ံပုိးကူညီမႈ

UBC တကၠသိုလ္ဌာနအသီးသီးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကြန္ယက္မွ  ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို academic စြမ္းရည္၊ တကုိယ္ရည္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဖြံ ့ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ပံ့ပုိးကူညီသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ပထမဆုံးအၾကိမ္အေနႏွင့္ ဆက္လက္ျပီး ကူညီပံ့ပိုးမႈေပးသြားမည့္ ေပးဆပ္ေသာ စိတ္သေဘာရွိေသာ အၾကံဳေပးကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။

INTERNATIONAL LEADER OF TOMORROW AWARD

ႏုိင္ငံတကာအနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ဆု

ႏိုင္ငံတကာအနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ဆုကို ရရွိသူမ်ားမွာ ေငြေၾကးလုိအပ္ခ်က္အရ ဆုကို အခ်ိဳးက်လက္ခံရရွိပါသည္။ ေငြေၾကးလုိအပ္ခ်က္အရ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုတစ္ႏွစ္၀င္ေငြကို ထည့္တြက္ျခင္းမရွိေသာ က်ဴရွင္ေၾကး၊ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားႏွင့္ ေနထုိင္မႈစရိတ္မ်ားကို ဆုိလုိပါသည္။ စံသတ္မွတ္ထားေသာ လုိအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္မႈသည္ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုမွ ေပးပုိ ့ထားေသာ ေငြေၾကးအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ဆု (The International Leader of Tomorrow Award) ကို ေက်ာင္းမျပီးခင္ ေနာက္ထပ္ ၃ ႏွစ္ (သုိ ့မဟုတ္) ေက်ာင္းျပီးသည္အထိ သက္တမ္းတုိးႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ တကၠသိုလ္ဌာနတြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ရွိေသာ academic ရပ္တည္မႈရွိျခင္း၊ ဆက္လက္ျပီး ေငြေၾကးလုိအပ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ျပသႏုိင္မႈ ႏွင့္ သင္၏ ကေနဒါပညာသင္ခြင့္ပါမစ္ (ေက်ာင္းသားဗီဇာ) ကိုထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳျပီး မိမိဆုကို ျပန္လည္သက္တမ္းတုိးေကာင္းတုိးႏုိင္ပါသည္။

Eligibility

အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ

ႏိုင္ငံတကာအနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ဆု (The International Leader of Tomorrow Award) အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခံရရန္-

 • သင့္အတြက္ ပထမဆံုးဘဲြ ့ၾကိဳဒီဂရီကို ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္သတ္မွတ္မႈအဆင့္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပထမေရြးခ်ယ္မႈဘဲြ ့ဒီဂရီကို လက္ခံခြင့္ျပဳထားျခင္းရွိထားရမွာ ျဖစ္ပါသည္။
 • သင့္မွာ ထူးကဲေသာ academic မွတ္တမ္း ရွိထားရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ (အနည္းဆုံး ပ်မ္းမွ် A အဆင့္ (သုိ ့မဟုတ္) A အဆင့္ႏွင့္ညီေသာမွတ္တမ္း)
 • သင္သည္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ရပါမည္၊ ကေနဒါႏုိင္ငံသား (သုိ ့) ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ အျမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ရထားသူ မျဖစ္ရပါ။ သင္သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံစာသင္ခြင့္ ပါမစ္ (ေက်ာင္းသားဗီဇာ)ျဖင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံမွာ ပညာသင္ၾကားေနသူျဖစ္ရပါမည္။
 • သင့္အား UBC ဘဲြ ့ဒီဂရီကို ရရွိျခင္းမွ ဟန္ ့တားျဖစ္ေစမည့္ သင့္ေငြေၾကးလုိအပ္မႈ အဆင့္ကို ေဖာ္ျပထားရပါမည္။
 • သင္သည္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရေသာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္ (သုိ ့) တျခားတကၠသုိလ္မွ တဆင့္ UBC ဘဲြ ့ၾကိဳအစီအစဥ္မွာ ေရာက္ရွိထားသူျဖစ္ရပါမည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ

သင္လက္ရွိတက္ေရာက္ေနေသာ (သုိ ့) သင္လတ္တေလာ ေက်ာင္းျပီးထားေသာ အထက္တန္းေက်ာင္း (သုိ ့) သင့္ကိုေျပာင္းေရႊ ့လုိက္ေသာ ေကာလိပ္/တကၠသုိလ္မွ တဆင့္ အေရြးခ်ယ္ခံရသူ ျဖစ္ရပါမည္။ သင့္ေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္ (သုိ ့) တကၠသိုလ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို အတည္ျပဳျပီးေနာက္ သင့္ေက်ာင္းမွ ႏိုင္ငံတကာအနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ဆု ေရြးခ်ယ္မႈ package ကို အသုံးျပဳရပါမည္။

International Leader of Tomorrow Nomination Package – Okanagan campus

International Leader of Tomorrow Nomination Package – Vancouver campus

ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္ရမည့္ရက္

သင့္ေလွ်ာက္လႊာအား UBC သို ့၀င္ခြင့္ရရန္အတြက္ ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ဤသို ့ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္ ဆုေရြးခ်ယ္စဥ္းစားမႈအတြက္ လက္ခံဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အခ်ိန္မီ ျဖစ္ေစပါသည္။

 • သင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ package သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန ့တြင္ စာတုိက္မွ တံဆိပ္ရိုက္ႏွိပ္ထားျခင္း ရွိထားရပါမည္။
 • သင္အေနျဖင့္ UBC သုိ ့ေပးပုိ ့မယ့္ academic ေလွ်ာက္လႊာကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန ့ထက္ ေနာက္က်ျခင္းမရွိဘဲ online တြင္ ျဖည့္စြက္ထားရပါမည္။
 • သင့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန ့တြင္ UBC ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္သတ္မွတ္မႈအဆင့္အား ျပည့္မီရပါမည္။

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဘြဲ ့ေရြးခ်ယ္မႈု ၂ ခုထိ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း သင့္ဆုအတြက္ ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားေသာအခါတြင္ သင္၏ ပထမဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈကုိသာ အေျခခံပါမည္။

DONALD A. WEHRUNG ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားဆု

Donald A. Wehrung ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားဆုသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ (သုိ ့) စစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေဒသမွ အခက္အခဲမ်ားအၾကားတြင္ academic ထူးခၽြန္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမရိွဘဲ တကၠသုိလ္သုိ ့တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္၊ ထူးခၽြန္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဘြဲ ့ၾကိဳေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳစဥ္းစားပါသည္။

၎ဆုတန္ဖုိးသည္ ေဖာ္ျပထားေသာေငြေၾကးလုိအပ္မႈ၏ အခ်ိဳးက်ျဖစ္ျပီး သင့္ပညာေရးအစီအစဥ္၏ က်ဴရွင္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈစရိတ္ကို ေပးေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုံေလာက္ပါသည္။

Donald A. Wehrung ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားဆုကို ေက်ာင္းမျပီးခင္ ေနာက္ထပ္ ၃ ႏွစ္ (သုိ့မဟုတ္) ေက်ာင္းျပီးသည္အထိ သက္တမ္းတုိးႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ တကၠသိုလ္ဌာနတြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ရွိေသာ academic ရပ္တည္မႈရွိျခင္း၊ ဆက္လက္ျပီး ေငြေၾကးလုိအပ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ျပသႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ သင္၏ ကေနဒါပညာသင္ခြင့္ပါမစ္ (ေက်ာင္းသားဗီဇာ) ကိုထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳျပီး သင့္ဆုကို ျပန္လည္သက္တမ္းတုိးေကာင္းတုိးႏုိင္ပါသည္။

Eligibility

To be considered for the Donald A. Wehrung International Student Award, you must:

Donald A. Wehrung ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားဆုအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခံရရန္-

 • သင္ဟာ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ရပါမည္၊ ကေနဒါႏုိင္ငံသား (သုိ ့) ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ အျမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ရထားသူ မျဖစ္ရပါ။ သင္သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံစာသင္ခြင့္ ပါမစ္ (ေက်ာင္းသားဗီဇာ)ျဖင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသူျဖစ္ရပါမည္။
 • သင္သည္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ (သုိ့) ကမ ၻာေပၚရိွ ႏုိင္ငံေရးအရ မတည္ျငိမ္ေသာေဒသ ႏွင့္၊ သုိ ့တည္းမဟုတ္ ကမ ၻာ၏ စီးပြားေရးအရ အခြင့္အလမ္းမရွိသာေဒသမွ လာေရာက္ေသာသူျဖစ္ျဖစ္ရပါမည္။
 • အခက္အခဲမ်ားအၾကားတြင္ academic ထူးခၽြန္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး၊ အထက္တန္းလြန္ပညာေရးအား ေလ့လာတက္ေရာက္ရန္ မိသားစု (သို့) အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမရွိေသာသူ ျဖစ္ရပါမည္။ (မိမိႏုိင္ငံတြင္ (ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမရိွျခင္း (သို့) လုံး၀မသင္ၾကားႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိျခင္း)
 • သင္သည္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းျပီးမည့္သူ (သုိ့) မၾကာခင္မွ ေက်ာင္းျပီးသြားသူျဖစ္ရပါမည္။
 • be applying for your first undergraduate degree
 • သင့္အတြက္ ပထမဆံုးဘဲြ ့ၾကိဳဒီဂရီကို ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • အဆင့္ျမွင့္ေသာ academic ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ကို သရုပ္ျပႏုိင္သူျဖစ္ရပါမည္။ (အနည္းဆံုး ပ်မ္းမွ် A ဆင့္ (သို့) အလားတူအဆင့္)

Nomination

ေရြးခ်ယ္လ်ာထားမႈ

သင္၏အထက္တန္းေက်ာင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးေအဂ်င္စီႏွင့္၎၏ ဆက္စပ္အဖဲြ ့အစည္း၊ (သို့) မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေဒသခံ (သုိ့) ႏုိင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအဖြဲ ့အစည္း ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာ အဖဲြ ့အစည္းတစ္ခုခုမွ သင့္အား ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။

 • ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ ေအဂ်င္စီတစ္ခု (သုိ့) အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုမွ UBC Okanagan (သုိ့) Vancouver ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ရွိ ဘြဲ ့ၾကိဳပညာအတြက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။
 • ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္ျပီးေသာအခါတြင္ တေက်ာင္းတည္းမွ တျခားမည္သည့္ေက်ာင္းသားကုိမွ ေအဂ်င္စီ (သုိ့) အဖဲြ ့အစည္းတခုခုမွ ဤဆုအတြက္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိပါ။

ေက်ာင္း၊ ေအဂ်င္စီ၊ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္ကို အသုံးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Donald A. Wehrung International Student Award Nomination Package

Deadlines

ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္ရမည့္ရက္

သင့္ေလွ်ာက္လႊာအား UBC သို ့၀င္ခြင့္ရရန္အတြက္ ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရန္ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ဤသို့ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္ ဆုေရြးခ်ယ္စဥ္းစားမႈအတြက္ လက္ခံဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အခ်ိန္မီေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 • သင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ package သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန ့တြင္ စာတုိက္မွ တံဆိပ္ရိုက္ႏွိပ္ထားျခင္း ရွိရပါမည္။
 • သင္အေနျဖင့္ UBC သုိ ့ေပးပုိ ့မယ့္ academic ေလွ်ာက္လႊာကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန ့ထက္ ေနာက္က်ျခင္းမရွိေစဘဲ online တြင္ ျဖည့္စြက္ထားရပါမည္။
 • သင့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန ့တြင္ UBC ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္သတ္မွတ္မႈအဆင့္အား ျပည့္မီရပါမည္။

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဘြဲ ့ေရြးခ်ယ္မႈု ၂ ခုထိ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း သင့္ဆုအတြက္ ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားေသာအခါတြင္ သင္၏ ပထမဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈကုိသာ အေျခခံပါမည္။

ဆက္သြယ္ရမည့္ေနရာ

By email: [email protected]
By telephone: 604.822.8999

Mailing address:

The Administrator, International Scholars Program
International Student Initiative
The University of British Columbia
1200 – 1874 East Mall, Welcome Centre
Vancouver, BC, Canada, V6T 1Z1