KTWG | Karen Teacher Working Group - News

အျပည္ျပည္ဆုိင္ ကမ ၻာ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေန ့၏ ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန ့ ျပဌာန္းခ်က္ အမွတ္ ၄၉/၂၁၄ အရ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန ့အား အျပည္ျပည္ဆုိင္ ကမ ၻာ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေန ့အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ ့အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္မည့္ ေကာ္မရွင္ခဲြျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢ လုပ္ရွားမႈအဖဲြ ့၏ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းျဖစ္သည့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၉ အား ဂုဏ္ျပဳသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အား အျပည္ျပည္ဆုိင္ ကမ ၻာ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွစ္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ... Read more ►

Background History of ‘International Day of the World’s Indigenous PeoplesBy resolution 49/214 of 23 December 1994, the United Nations General Assembly decided that the International Day of the World's Indigenous Peoples shall be observed on 9 August every year. The date marks the day of the first meeting, in 1982, of the UN Working Group on Indigenous Populations of ... Read more ►

Provision of Karen Traditional Clothes and Musical Instruments to the Universities’ Karen Literacy and Culture Committees by The Mon State Ethnic Affairs MinisterThe Karen Ethnic Affairs Minister of Mon state, Saw Aung Mya Khine provided Karen traditional clothes and musical instruments to the Karen Literacy and Culture Committees of five universities in Mon state. The Minister, Saw Aung Mya Khine said that “The Students in the Karen Literacy and Cultural Committees from these ... Read more ►

KTWG and the QUEST Project(Burmese Version)ကရင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားအဖဲြ ့(KTWG) ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ #QUEST(Quality Cross Border Education Support in Thailand) ပေရာဂ်က္မွ အရင္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ ကရင္ေဒသအတြင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈအား ေလ့လာအကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္ (၁၀) ရက္ၾကာ အေျခခံ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈသင္တန္းအား လြန္ခဲ့ေသာလ၌ ထိုင္း၊ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတေလွ်ာက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေဒသ၌ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ခံရာတြင္ Kobo စနစ္အား ပထမဆုံးအၾကိမ္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈတြင္ ေျခလ်င္ျဖင့္သာ ေရာက္ရွိႏုိင္ေသာ ေက်ာင္း (၇၀) ရွိ ကရင္ကေလးငယ္ေပါင္း (၁၄၀၀) ပါ၀င္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကရင္ေဒသအတြင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈအား ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားအား ... Read more ►

KTWG and the QUEST Project(Karen Version)Read more ►

စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျမွင့္တင္ေပးေသာ စာအုပ္မ်ားအား ဖန္းတီးထုတ္ေ၀ျခင္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျမွင့္တင္ေပးေသာ စာအုပ္မ်ားအား ဖန္းတီးထုတ္ေ၀ျခင္း စက္တင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၇ စာေရးသူ -  Kyle Barker ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္စပ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းရွိ ျမင့္မားေသာ ေတာင္တန္းေဒသ၏ ဘီးရာမ်ားထင္ေနျပီး ဖုန္ထေနေသာ လမ္းတေလ်ာက္ ထူထူထပ္ထပ္ ေတာအုပ္ထဲမွ ရွင္းလင္းျပီး ေတာေတာင္ႏွင့္ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ားျဖင့္ ၀ိုင္းရံထားေသာ ေနရာေလးသည္ မွင္သက္ရႈေမာဖြယ္ရာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ ေကာ္ေဇာမ်ားခင္းထားသေယာင္ ထူထူထဲထဲသစ္ပင္မ်ားအၾကား ပုန္းရႈိးကြယ္ရႈိးျဖင့္ “ခြန္းထစ္” ဟုေခၚေသာ ေ၀းလံေသာ ေက်းလက္ရြာေလး တည္ရွိပါသည္။ ေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးၾကိဳးလိုင္းႏွင့္ ဖုန္းဆက္သြယ္မႈလုိင္းမ်ား ေရာက္ရွိေစရန္ ေဆာက္လုပ္ခ်ဲ ့ထြင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တခ်ိန္က တသီးတျခား ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ထုိ စေကာကရင္ရြာေလးအတြက္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားအား ေဆာင္ၾကဥ္းလာသလုိ လူ ့မႈအသုိင္းအ၀ိုင္းဆိုင္ရာ ... Read more ►

KTWG launches new film “Our Schools, Our Language and Our Future”The Karen Teacher Working Group (KTWG) launched its latest film “Our Schools, Our Language and Our Future” today in Yangon. The film investigates local education initiatives in communities across Karen areas of Eastern Myanmar. It shows KTWG’s work providing in service mobile teacher training, pre service teacher training, education assistance, ... Read more ►

Myanmar Indigenous Network for Education (MINE) is FormedThe Myanmar/Burma Indigenous Network for Education (MINE) was launched on Friday 21st February, International Mother language day. An ethnic education seminar hosted by the Karen Teacher Working Group (KTWG) in Mae Sot from 12 – 14 February led to the creation of MINE. The seminar was facilitated by Dr Joseph ... Read more ►

EBCS Visits Shan Summer Vacation Workshops23 Summer Vacation Teacher Training Workshops are being implemented across Eastern and Northern Burma by the Eastern Burma Community Schooling (EBCS) project's partners. During April and May, KTWG's EBCS staff are visiting as many of these workshops as possible. Most recently, they joined one of ten Shan workshops in Sen ... Read more ►

Ta’ang Summer Vacation Training Successfully CompletedTa'ang SVT (Summer Vacation Teacher Training) which organized in Namchang village, Lashio Township was successfully closed on the 4th May. In this training, thirty local Ta'ang teachers was attended the training. Ashin U Sarsana, an abbot who organized SVT said, "I'm happy and proud to welcomed SVT in the monastery and ... Read more ►